27 May, 2009

REKOD DI TASKA

Dalam apa jua jenis perniagaan, penyimpanan dan penyelenggaraan rekod amat penting. Bagi perniagaan taska ianya adalah bertujuan untuk menyimpan catatan mengenai segala aktiviti yang dijalankan di taska selain membantu meningkatkan sistem fail dan pentadbiran. Rekod ini bertindak sebagai sumber maklumat dan rujukan yang akan menjadi asas kepada perancangan di TASKA.

Peraturan 7(1) Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak (Di Institusi) 1985 menyatakan;

Peraturan 7(1) Penyelia suatu taman hendaklah menyelenggarakan rekod yang termasuk:-
  • Nama dan alamat tiap-tiap orang kanak-kanak yang diterima.
  • Nama jika berbeza daripada alamat kanak-kanak, alamat rumah sekurang-kurangnya seorang ibu atau bapa atau penjaga tiap-tiap orang kanak-kanak yang diterima masuk.
  • Alamat dimana atau bagaimana ibu atau bapa atau penjaga kanak-kanak boleh diberitahu dalam hal sakit atau kecemasan semasa kanak-kanak sedang hadir di taman.
  • Daftar kedatangan yang menunjukkan tarikh kedatangan kanak-kanak di taman.
  • Satu salinan kesihatan yang akan merekodkan butir-butir pembaharuan dalam pembesaran dan kemajuan tiap-tiap orang kanak-kanak semasa kanak-kanak berada di taman, termasuk butir-butir kemalangan atau sakit yang berlaku dan tindakan yang akan diambil untuk berhubung dengannya.
  • Bilangan kanak-kanak yang menghadiri taman pada tiap-tiap hari.
  • Nama, nombor kad pengenalan, alamat dan apa-apa butir berkenaan orang atau orang-orang yang menghantar kanak-kanak pergi dan balik ke taman.
Rekod-rekod yang tersebut dalam perenggan (1) hendaklah diadakan oleh Penyelia pada semua masa yang munasabah untuk diperiksa oleh Ketua Pengarah atau mana-mana pegawai yang diberi kuasa.

No comments:

Post a Comment